Privacyverklaring

Privacyverklaring van Connexie

Connexie Payroll & Loonadministratie (hierna: Connexie) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens die wij verwerken
Connexie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De rechtsgrond voor de verwerking is dus de uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting en eventueel een verleende toestemming. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, Burgerservicenummer (BSN), contactgegevens, e-mailadres, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteplaats, (kopie) paspoort/ identiteitsbewijs, bankrekeningnummer, informatie over uw arbeidsverleden, loonbelastingverklaring, IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type, gegevens over beschikbaarheid en inzetbaarheid, ziekte- of bijzonder verlof, beoordelingen, gegevens ten behoeve van aanvraag van subsidies, premiekortingen etc., (zorg)verzekeringsgegevens, urenregistratie en overige gegevens noodzakelijk voor de toepassing van relevante wet- en regelgeving.

Wij zullen alleen dan bijzondere persoonsgegevens over u verwerken indien wij hiertoe op grond van de wet verplicht zijn, of indien u hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven. Onder omstandigheden kunnen wij bijzondere persoonsgegevens aan derden beschikbaar stellen. Dit gebeurt echter alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Hierbij moet worden gedacht aan overheidsinstellingen of aan opdrachtgevers.

De doelen waarvoor wij de gegevens verwerken
Flexwerkers, werknemers, sollicitanten en kandidaten. Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verzameld:

 • voor het aangaan van werkgever-werknemer-relatie met u en om deze te onderhouden;
 • om de hiervoor noodzakelijke administratie te voeren en aan (overige) wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • om te kunnen voldoen aan re-integratieverplichtingen en om subsidies en/of premiekortingen aan te vragen;
 • om u in te zetten voor de verrichting van werkzaamheden bij opdrachtgevers;
 • voor het maken van afspraken met de opdrachtgevers en klanten van Connexie en deze ook uit te kunnen voeren;
 • om bemiddelingsactiviteiten naar (ander) werk of (andere) opdrachten voor u te kunnen verrichten;
 • om aan overige wettelijke verplichtingen uit hoofde van de werkgevers werknemers- en/of bemiddelingsrelatie te kunnen voldoen (zoals bijvoorbeeld sociale zekerheidswetgeving, fiscale wetgeving, arbeidswetgeving);
 • ter bevordering van uw persoonlijke ontwikkeling aan de hand van carrière- en/of loopbaanadviezen, trainingen, opleidingen etc.;
 • Overige relaties (zoals contactpersonen van opdrachtgevers en leveranciers).

 

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verzameld:

 • voor het aangaan van een overeenkomst met u of uw werkgever/organisatie voor onze of uw dienstverlening en om deze te kunnen uitvoeren en onderhouden;
 • om met u of uw werkgever/organisatie anderszins een overeenkomst aan te gaan, uit te voeren en onderhouden;
 • informatie te verstrekken over onze diensten en commerciële aanbiedingen over onze diensten te kunnen doen;

De termijnen dat we gegevens bewaren
Connexie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wet en de AVG kennen verschillende soorten bewaartermijnen voor de verschillende soorten persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij hanteren steeds die termijnen die de wet of de AVG hiervoor stelt. Wannrer er geen termijn wordt gesteld in de wet hanteren wij de termijn uit het vrijstellingsbesluit van de Wbp. Indien de bewaartermijn is verstreken worden de desbetreffende persoonsgegevens verwijderd en vernietigd.

Cookies
Connexie verwerkt van u als bezoeker van de websites van Connexie bepaalde niet tot de persoon herleidbare informatie. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’.

Delen van persoonsgegevens met derden
Connexie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij derden moet onder meer gedacht worden aan opdrachtgevers, partijen die door Connexie worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van (onderdelen van) de diensten van Connexie, overige leveranciers en overheidsinstellingen, of een ander persoon of partij indien de wet Connexie daartoe verplicht.

Wij kunnen persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten buiten Nederland (laten) opslaan en gebruiken. Dat kan binnen de EER (Europese Economische Ruimte) zijn, maar ook daarbuiten. Connexie neemt in die uitzonderlijke gevallen altijd de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegevens persoonsgegevens adequaat beschermd worden.

Inzage en wijziging persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u van dit inzage- en/of wijzigingsrecht gebruik wenst te maken kunt u hiertoe per e-mail (avg@connexie.net) een verzoek doen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Connexie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@connexie.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Connexie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Connexie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@connexie.net

Connexie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze  toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@connexie.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijziging privacyverklaring
Connexie kan wijzigingen in dit privacyverklaring aanbrengen. De meest recente versie wordt steeds gepubliceerd op www.connexie.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-05-2018.

Contactinformatie
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacyverklaring of een vermoeden heeft van een (mogelijk) datalek, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

0000