Begrippenlijst

Bij het werkgeverschap vliegen de vaktermen en afkortingen vaak om je horen:  CAO, WAB, transitievergoeding, ZVW, WKR. Om je op weg te helpen, hebben we een handige begrippenlijst opgesteld.  Hier vind je de meest voorkomende werkgeverstermen én hun betekenis.

Check onze uitgebreide begrippenlijst!

Begrippenlijst

Producten en diensten

Payroll

Het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap aan een externe partij, zoals een payrollbedrijf. Dit omvat het opstellen van arbeidsovereenkomsten, loonadministratie, belastingafdrachten, en andere werkgeversverplichtingen.

Het proces van het beheren, verwerken en registreren van alle aspecten die verband houden met het uitbetalen van salarissen aan werknemers.

Het proces van het verwerken van salarissen, belastingen, pensioenpremies, en andere financiële aspecten van het werkgeverschap. Dit omvat het opstellen van loonstroken, jaaropgaven, en het doen van loonaangiftes.

Een periodiek overzicht van het salaris en de inhoudingen van een payrollmedewerker. Dit omvat onder andere het bruto salaris, de loonheffingen, pensioenpremies, en eventuele andere inhoudingen.

Het proces van begeleiding en ondersteuning van payrollmedewerkers die ziek zijn of verzuimen van het werk. Dit omvat onder andere het melden van ziekte, het opstellen van een re-integratieplan, en het contact met de bedrijfsarts.

Het proces van het berekenen, verwerken en uitbetalen van salarissen aan werknemers, inclusief eventuele inhoudingen en toeslagen.

Het identificeren, analyseren, en beheersen van risico’s die verbonden zijn aan het werkgeverschap, zoals juridische geschillen, arbeidsongeschiktheid, en loonbeslag.

Het proces van het berekenen en uitbetalen van salarissen aan werknemers voor de verrichte arbeid.

Professionele ondersteuning en begeleiding bij HR-gerelateerde vraagstukken, zoals personeelskwesties.

In het payrolltarief dat je betaalt wordt rekening gehouden met alle premies die je moet betalen als werkgever (WW, AOF, ZVW, WGA), pensioen, vakantiegeld en vakantiedagen.

Werkgevers

Opdrachtgever

Een ondernemer die gebruikmaakt van de diensten van een payrollbedrijf om het werkgeverschap uit te besteden. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en begeleiding van de werknemers.

Arbeidsrelaties waarbij de werknemer flexibel inzetbaar is, zoals uitzendwerk, oproepkrachten, en payrollmedewerkers. Deze arbeidsrelaties zijn vaak gebaseerd op tijdelijke contracten en bieden flexibiliteit voor zowel werkgevers als werknemers.

Een voorheffing op het loon die de werkgever inhoudt en afdraagt aan de belastingdienst. Deze voorheffing wordt toegepast op het brutoloon van de werknemer en dient ter dekking van de inkomstenbelasting.

De kosten die een werkgever maakt bovenop het brutoloon van de werknemer, zoals werkgeverspremies voor sociale verzekeringen, pensioen.

Een contract tussen de opdrachtgever en de payrollmedewerker waarin de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, zoals salaris, werktijden, vakantiedagen, en andere arbeidsvoorwaarden.

De juridische en praktische verantwoordelijkheid voor het hebben van werknemers in dienst. Werkgeverschap omvat het bieden van arbeidsvoorwaarden, het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid, het verstrekken van een veilige werkomgeving en het afdragen van belastingen en premies.

Dit zijn de premies die een werkgever moet betalen voor werknemersverzekeringen en andere sociale verzekeringen. Deze premies worden door de werkgever afgedragen aan de belastingdienst en/of andere instanties.

Werknemers

Payrollmedewerker

Een werknemer die op de loonlijst staat van het payrollbedrijf, maar feitelijk werkt bij de opdrachtgever. Deze medewerkers verrichten hun werkzaamheden onder toezicht en leiding van de opdrachtgever.

Een periodiek overzicht van het salaris en de inhoudingen van een payrollmedewerker. Dit omvat onder andere het bruto salaris, de loonheffingen, pensioenpremies, en eventuele andere inhoudingen.

De juridische relatie tussen de payrollmedewerker en het payrollbedrijf, geregeld via een arbeidsovereenkomst. Dit kan een tijdelijk dienstverband of een vast dienstverband zijn.

Verschillende elementen waaruit het salaris van een werknemer is opgebouwd, zoals basisloon, overuren, toeslagen, bonussen, en vergoedingen.

De belastingen en premies die worden ingehouden op het loon van werknemers, waaronder loonbelasting, premies volksverzekeringen, en premies werknemersverzekeringen.

Een formulier van de belastingdienst waarop medewerkers aangeven of ze de loonheffingskorting via hun werkgever wil laten verrekenen. De werkgever kan a.d.h.v. dit formulier vaststellen welke loonheffingskortingen hij toe moet passen op het loon van de medewerker.

Een loongebouw is een systeem waarin wordt vastgelegd hoeveel werknemers verdienen op basis van factoren zoals ervaring, functie en prestaties.

Wet- en regelgeving

Pensioenregeling

Een regeling waarbij de opdrachtgever of het payrollbedrijf pensioenopbouw faciliteert voor de payrollmedewerkers. Dit kan een collectieve pensioenregeling zijn of een individuele pensioenregeling.

Verzekeringen zoals de WW (Werkloosheidswet) en de ZW (Ziektewet) die de financiële gevolgen van werkloosheid en ziekte dekken voor payrollmedewerkers. Deze verzekeringen worden gefinancierd via premieafdrachten door de werkgever.

Een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers waarin arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd voor een bepaalde sector. Payrollmedewerkers kunnen onder de CAO vallen die van toepassing is op de opdrachtgever.

Een clausule in de arbeidsovereenkomst die regelt dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt wanneer de opdrachtgever de opdracht beëindigt. Dit is van toepassing op flexibele arbeidsrelaties zoals uitzendwerk en payroll.

Een Nederlandse wet die de rechten van flexwerkers versterkt en de regels rondom payroll en oproepkrachten verandert. De WAB heeft onder andere gevolgen voor de berekening van transitievergoedingen en de verhouding tussen vaste en flexibele contracten.

Een vergoeding die een payrollmedewerker kan ontvangen bij ontslag, gebaseerd op dienstjaren en salaris. Dit is een wettelijke regeling die geldt voor alle werknemers, inclusief payrollmedewerkers.

Het geheel van wettelijke regels en afspraken over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Dit omvat onder andere regels rondom arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht, en arbeidsvoorwaarden.

Het minimumbedrag dat een werknemer moet verdienen volgens de wet, vastgesteld op basis van leeftijd en aantal gewerkte uren.

Een regeling waarbij werkgevers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers kunnen geven binnen een vastgesteld budget.

Een onafhankelijke stichting die zich richt op het stimuleren van eerlijke en verantwoorde arbeidsrelaties en het voorkomen van misstanden op het gebied van arbeid.

Dit is een werkgeverspremie die wordt afgedragen om de Werkloosheidswet te financieren. Deze premie draagt bij aan het uitkeren van WW-uitkeringen aan werknemers die werkloos worden.

Dit zijn premies die worden betaald om de kosten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te dekken. De WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) is vervangen door de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), maar beide regelingen vereisen premiebetalingen.

Dit is een premie die wordt afgedragen om bij te dragen aan de financiering van de basiszorgverzekering voor werknemers. De werkgever betaalt een deel van deze premie, terwijl het andere deel door de werknemer zelf wordt betaald.

Software en ICT

API-koppelingen

Een techniek waarmee verschillende softwareapplicaties met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Een API-koppeling wordt gebruikt om systemen van het payrollbedrijf te integreren met andere softwaretoepassingen, zoals boekhoudsoftware, HR-systemen, en tijdsregistratiesystemen.

Software of systeem dat wordt gebruikt voor het verwerken en beheren van de salarisadministratie, inclusief het genereren van loonstroken en rapportages.

Het proces van het organiseren en beheren van de beschikbaarheid van werknemers om te voldoen aan de operationele behoeften van een organisatie.

Een softwaretool waarmee werknemers hun gewerkte uren kunnen bijhouden en werkgevers de arbeidsuren van hun personeel kunnen beheren. Het biedt functionaliteiten zoals in- en uitklokken, het registreren van overuren en het genereren van rapporten voor loonadministratie.

0000